Praktische handvatten

Op deze pagina zijn producten te vinden met praktische kennis. De producten bieden praktische kennis die snel toepasbaar is in een project.

Hieronder vind je een overzicht aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld achter de producten.

Bij elk product staat aangegeven in welke vorm de kennis wordt aangeboden:

  • Rapport
  • Artikel
  • Tool
  • Boek
  • Factsheets

Ook staan bij alle producten suggesties aangegeven voor welke projectfases de producten geschikt zouden zijn:

  • Initiatieffase
  • Ontwerpfase
  • Inrichting & beheer

Beleid

Product Fase Omschrijving
Rapport Initiatief /ontwerp / inrichting & beheer Handboek groen in het Amsterdamse straatbeeld: richtlijnen voor sortiment, aanleg en beheer(Gemeente Amsterdam)

Financiën

Product Fase Omschrijving
Rapport Initiatief /ontwerp / inrichting & beheer Normenboek voor natuur, bos en landschap: normen en tarieven voor aanleg en beheer van bos- en natuurterreinen en landschapselementen (WUR)

Groene baten

Product Fase Omschrijving
Factsheet Ontwerp Overzicht van bijdragen groenblauw aan leefbaarheid, met aandacht voor thema’s klimaatadaptatie, gezondheid, natuur en recreatie (WUR)
Boek Ontwerp Handboek met 500 ontwerprichtlijnen voor een prettige en bruikbare openbare ruimte (alleen inkijkexemplaar online beschikbaar) (Bureau KM)
Artikel Ontwerp Collectie van artikelen m.b.t. de Integrale Onwerpmethode Openbare Ruimte: van ambities tot ontwerp en uitvoering, met aandacht voor klimaat, energietransitie, circulariteit en stedelijke groei (Gemeente Amsterdam)
Factsheet Ontwerp Informatie over positieve effecten van bomen en groen in de stad: effecten op klimaat en temperatuur, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit (WUR)
Rapport Initiatief /ontwerp Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen: indicatie voor hoeveelheid (stuks of m2) voorzieningen per aantal inwoners of woningen (Gemeente Amsterdam)
Rapport Initiatief /ontwerp Overzicht van verschillende doelgroepen bij groenblauwe routes (WUR)
Klimaat
Product Fase Omschrijving
Tool Ontwerp Toolbox Klimaatbestendige stad: voor tientallen adaptatiemaatregelen verkennen welke effectief zijn, welke plek geschikt is en wat de maatregelen kosten, voor je wijk, straat of terrein (Deltares, WUR, atelierGroenBlauw, TNO, Bosch & Slabbers, Tauw & HvA)
Rapport Inititiatief /ontwerp De hittebestendige stad: informatie over hittestress en ontwerprichtlijnen voor een hittebestendige stad, zoals afstand tot koelte, percentage schaduw en percentage groen (HvA)
Gezondheid
Product Fase Omschrijving
Tool Ontwerp Ontwerptool groene gezonde stad: zelf een indicatie van gezondheidseffecten doorrekenen voor schetsontwerpen (WUR, De Groene Stad, Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen, Productschap Tuinbouw, Royal Flora Holland)
Biodiversiteit
Product Fase Omschrijving
Factsheets Initiatief DCBA-methode voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve projectontwikkeling. Met indicatoren van bestaande situatie tot ideale situatie. (KAN, met input van WUR / SIGS)
Rapport Ontwerp Handboek voor natuurinclusief ontwerpen: informatie over soorten, voorbeelden en richtlijnen voor ontwerp (DS Landscape Architects)
Rapport Ontwerp Natuurinclusief bouwen en ontwerpen: twintig voorbeelden voor natuurinclusieve maatregelen op en rondom bebouwing (Gemeente Amsterdam)