Over Groene Stadsonwikkeling

In project Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkeling (SIGS) is aandacht voor een betere implementatie van functioneel groen in projecten voor stadsvernieuwing en stadsuitbreiding. Het doel hiervan om stedelijke professionals van de juiste kennis te voorzien, zodat er meer aandacht is voor de integratie van groen in de stadsontwikkelingsprocessen. Dit kan uiteindelijk bijdragen tot meer functioneel groen in de stad.

Functioneel groen is stedelijk groen dat daadwerkelijk een substantiële bijdrage levert aan een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde stad. Zeker nu de gemeenten voor belangrijke uitdagingen staan op het gebied van bouwopgave, energietransitie , verduurzamen van vastgoed, maar ook ambities hebben op gebied van het ontwikkelen van een gezonde, klimaatbestendige en sociale leefomgeving in de stad, is het belangrijk extra oog te hebben voor het implementeren van groen. Het blijkt echter, dat ondanks dat de baten van groen inmiddels breed bekend zijn, het functioneel groen in de praktijk van stadsvernieuwing en – uitbreiding vaak onvoldoende in de planvorming wordt meegenomen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Doel project

Het project ‘Succesvol Implementeren van Groene Stadsontwikkeling (SIGS)’ is een project van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en richt zich in de periode 2020-2023 op een betere implementatie van functioneel groen. Het project beoogt de lijn in de grafiek zo min mogelijk te laten dalen. Dit gebeurt door stedelijk professionals van de juiste kennis te voorzien om de integratie van dit groen in de opeenvolgende stadsontwikkelingsprocessen te verbeteren. Daarbij ligt de focus op het implementeren van groen in stadvernieuwing- en uitbreiding. De ontwikkelde kennis draagt bij aan het effectiever inzetten van groen in de verstedelijkingsprocessen waardoor de kwaliteit van stedelijk leven toeneemt.

Plan van aanpak

Hieronder is een globaal overzicht te vinden van geplande activiteiten voor de periode 2020-2023 binnen het project SIGS. Het systeemoverzicht gaat inzicht geven in waar knelpunten en kansen liggen voor betere integratie van functioneel groen. Door ambitieuze stadsontwikkelprojecten als Merwedekanaalzone (Utrecht), Knooppunt XL (Eindhoven) of Havenstad (Amsterdam) mee te nemen als pilots mee te nemen wordt in de praktijk duidelijk wat nodig is. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met landelijke platforms en koepelorganisaties op gebied van verstedelijking, zoals het platform Klimaatadaptief bouwen met Natuur (KAN) van NEPROM, Bouwend Nederland en WoningbouwersNL. In het project worden themabijeenkomsten, masterclasses en webinars georganiseerd om de veelvoud en complexiteit van dit onderwerp verder uit te diepen. Dit alles resulteert in praktische handvatten voor de beleids- en uitvoeringspraktijk van groene stadsontwikkeling.

Klik op de afbeelding voor een vergroting